Prejsť na: Hlavná stránka DeLUX - SM | Internetový obchod DeLUX Products | Chránená dieľňa DeLUX ZPS | Dcérska spoločnosť PERFEKT-SH
Kontaktné informácie +421 37 77 68 711
Sme tu pre Vás každý pracovný deň od 7 do 17 hod.

S Deluxom do Tatier

Ušetrite a Vyhrajte oddych v Tatrách

Súťaž s permonom.

Čo treba urobiť? Je to úplne jednoduché:

Nakúpte v období od 15.2.2013 do 31.5.2013 za min. 150 € bez DPH a získate jeden žreb do zlosovania o tento super zájazd.

Čím viac nákupov urobíte, tým viac žrebov môžete získať a zvýšiť tak svoju šancu na výhru.

 NAKUPUJTE TERAZ!

Pridajte sa k výhercom súťaží.

 

Toskánsko 2011 - BIS Slovensko s.r.o., Hlavná ul. 590, 900 41 Rovinka
Výherca súťaže s Delux-om do Toskánska

 

Silvester v Paríži 2011 - Leaf, s.r.o.

Výherkyna pani Dagmara V. na Silvestra v Parizi.

 

Štatút súťaže „S DELUX-om do Permon-u“

 

I. Základné ustanovenia
1. Organizátorom súťaže „
S DELUX-om do Permon-u“ je  DeLUX - SM, s.r.o., so sídlom 1. Mája 989, 95201 Vráble, IČO: 31 427 855, IČ DPH: SK2020405750, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Nitra, oddiel Sro, vložka č. 3209/N. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutoční na území Slovenskej republiky.
2. Súťaže sa môže zúčastniť každá právnická a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky, s výnimkou zamestnancov spoločnosti DeLUX - SM, s.r.o. a jej dcérskych spoločností a ich blízkych osôb (ďalej len ,,účastník súťaže“). Osoby mladšie ako 18 rokov musia byť zastúpené zákonným zástupcom.
4. Súťaž s názvom „
S DELUX-om do Permon-u“ „ “ (ďalej len „Súťaž“) sa uskutoční v termíne od 15.2.2013 do 31.5.2013. Zverejnenie a propagácia súťaže trvá od 15.2.2013 do 31.5.2013 (vrátane) na internetovej stránke www.delux.sk, v printových médiách a u obchodných zástupcov spoločnosti.

II. – Pravidlá súťaže
1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci zákazníci, ktorí si v termíne súťaže urobia a zaplatia objednávku v hodnote minimálne 150 EUR bez DPH. Zákazník, ktorý neuhradí objednávku nebude zaradený do súťaže. Za každý zrealizovaný nákup, získava kupujúci jeden žreb do súťaže. Za každý celý násobok sumy 150 EUR bez DPH v objednávke získava zákazník ďalší žreb do súťaže.

2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v oznamovacích prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže bez nároku na odmenu.

III. – Výhra
1. Hlavnou výhrou v súťaži je:

Víkendový pobyt v hoteli Permon s polpenziou a vstupom do welness. Termín  zájazdu variabilný a bude upresnený s výhercom súťaže po oznámení výhercu. Odmietnutím termínu hlavná výhra automaticky prechádza na ďalšieho vylosovaného.

2. Mená výhercov budú zverejnené na internetovej stránke www.delux.sk, a to najneskôr do 15.6.2013. Výherca bude kontaktovaný telefonicky alebo elektronickou poštou. Výhru si môže prevziať osobne na adrese sídla spoločnosti DeLUX - SM, s.r.o. v pracovných dňoch, alebo im bude odoslaná na poštovú adresu. Neprebraté výhry prepadajú v prospech organizátora tejto súťaže, ktorým je DeLUX - SM, s.ro.

IV. – Súhlas so spracovaním osobných údajov
1. V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov dáva účastník súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov poskytnutých v rámci súťaže spoločnosti DeLUX - SM, s.r.o. ako organizátorovi. Účastník udeľuje súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov na marketingové účely. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať prostredníctvom oznámenia adresovanému spoločnosti DeLUX - SM, s.r.o.
2. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená výhercov v masovokomunikačných prostriedkoch ako i tieto použiť na reklamné a propagačné účely organizátora súťaže bez nároku na odmenu.


V. – Osobitné ustanovenia
1. Ak sa preukáže, že výherca súťaže je zamestnancom organizátora súťaže alebo osobou im blízkou v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, je povinný bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora súťaže vrátiť, resp. nahradiť organizátorovi súťaže plnú hodnotu Výhry.
2. Výhra v súťaži podlieha aj zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov .
3. Výhru v súťaži nie je možné vymáhať. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať ceny vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určí organizátor súťaže a že nie sú oprávnení požadovať namiesto Výhry peňažné plnenie.
4. Organizátor si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez náhrady ukončiť. Zmeny pravidiel súťaže organizátor zverejní rovnakým spôsob ako pôvodné pravidlá.


VI. – Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle organizátora súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u organizátora súťaže.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom organizátora.
4. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Platnosť pravidiel od 14.2.2013